PODMÍNKY SLUŽBY TAPZII.

ZRUŠENÍ SLUŽBY

1. Pošlete email na adresu [email protected]

2. Zavolejte na linku důvěry 844 444 484 (místní poplatek)

3. Pošlete SMS s textem STOP TAPZZI na číslo uvedené ve vaší zprávě:

II. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tento řád (dále jen „Řád“) vymezuje obecná pravidla pro využívání placených služeb multimediální služby Tapzzi, která je službou, tvořící doplňkovou službu (k telekomunikační službě), jako součást služba prémiové sazby, určená pro mobilní telefony (dále jen „Služby“). Služba Tapzzi umožňuje poskytovat přístup k nejlepšímu multimediálnímu obsahu včetně her, receptů a cvičení, které může příjemce bez omezení využívat na svém mobilním telefonu (dále jen „Služba“).

2. Poskytovatelem služby (dále jen „Pořadatel“) a subjektem zajišťujícím doplňkovou službu je: Traffixmonkey Ltd, 2 Bulgaria Str., 2850, Petrich, Bulharsko, zapsaná v obchodním rejstříku v Petrich, Bulharsko pod č.j. BG205956068, číslo NIP BG205956068, WWW: https : //tapzzi.com/, e-mailová adresa: [email protected], telefonní číslo: 02921433046.

3. Služby a webové stránky uvedené v těchto Pravidlech mohou být používány uživateli mobilních telefonů nebo jiných zařízení s odpovídajícími funkcemi, vyplývajícími z Pravidel nebo zveřejněnými na webových stránkách nebo jiných materiálech souvisejících s webem. Uživatel by měl být oprávněn používat mobilní telefon v rozsahu, který mu umožňuje používat Webové stránky. Služba je dostupná pro mobilní telefony nebo jiná koncová zařízení se SIM kartou, jejichž mobilní telefony nebo jiná zařízení jsou kompatibilní s typem Android & iOS 11.1.

4. Uživatelé jsou povinni používat Webové stránky v mezích platného zákona v souladu s ustanoveními těchto Pravidel.

5. Každý Uživatel, který začne používat Web Tapzzi, by si měl přečíst Pravidla, která stanoví aktuální podmínky používání Webu.

6. Podmínky používání Webu Tapzzi a Služeb poskytovaných v Pravidlech se vztahují pouze na osobní, nekomerční použití (např. obchodní činnost). Uživatel by měl používat Webové stránky v souladu s ustanoveními platných právních předpisů.

7. Obsah zpřístupněný Uživateli v rámci Webu a poskytovaných Služeb obsahuje materiály chráněné zákonem, včetně autorského práva a práva průmyslového vlastnictví, zejména: ochranné známky a díla. Také samotné uspořádání a výběr obsahu prezentovaného na webových stránkách může představovat samostatný předmět ochrany podle polského práva, zejména podle zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech souvisejících (Sbírka zákonů z roku 2006, č. 90 , položka 631, ve znění pozdějších předpisů), zákon ze dne 21. července 2001 o ochraně databází (Sbírka zákonů č. 128, položka 1402, ve znění pozdějších předpisů) a zákon ze dne 30. června 2000, právo průmyslového vlastnictví (Sbírka zákonů č. 2003, č. 119, pol. 1117, ve znění pozdějších předpisů).

8. Uživatel je oprávněn užívat obsah zpřístupněný na Webu, zejména Multimediální objekty, pouze k účelům a v rozsahu uvedeném v odst. 1 písm. 6 výše a Čl. VI odst. 2 těchto Pravidel. Díla (Multimediální objekty) nelze zejména kopírovat, publikovat, zobrazovat, přenášet nebo jakkoli šířit bez samostatného písemného souhlasu Provozovatele, s výjimkou případů spravedlivého použití stanoveného zákonem.

9. Kdykoli jsou v nařízeních použity následující termíny, měly by být chápány takto:

II.9.a. SMS / SMS (Short Message Service) je krátká textová zpráva obsahující nejvýše 160 znaků (písmena, čísla, speciální znaky), kterou lze odeslat na jakýkoli mobilní telefon, obsahující obsah zadaný odesílatelem a umožňující identifikaci telefonní číslo mobilního telefonu odesílatele.

II.9.b. Registrace – objednání (aktivace) Služby, kterému předchází získání informací o Službě ze strany Uživatele a vyjádření příslušných souhlasů, způsobem popsaným v čl. III níže, kde k aktivaci Webu dochází prostřednictvím Aktivační stránky, na kterou bude Uživatel přesměrován. Pro zadání objednávky si uživatel musí přečíst obsah uvedený na Aktivační stránce a postupovat podle pokynů na ní uvedených. V případě cyklické (předplacené) Webové stránky prochází Uživatel procesem objednávky obsahu pouze poprvé při objednání Webové stránky. Přístup na web bude v následujících cyklech automaticky prodloužen, dokud nebude deaktivován. Registrace na webové stránce znamená souhlas s pravidly a zásadami ochrany osobních údajů. Po registraci na Webovou stránku Uživatel obdrží zdarma uvítací zprávu potvrzující, že registrace na Webu byla úspěšně dokončena.

II.9.c. Služba Tapzzi je poskytována jako: předplatné.

Webové stránky tvoří neomezený přístup k portálu s digitálním obsahem na adrese https://tapzzi.com/, specifikovaném v čl

t. II odst. 1 Pravidel.

Webové stránky sestávají z neomezeného přístupu k portálu s digitálním obsahem pro dospělé na adrese https://tapzzi.com/, specifikovaném v čl. II odst. 1 Pravidel.

Jedná se o službu týdenního předplatného, ​​která se automaticky prodlužuje, dokud ze Služby neodstoupíte.

II.9.d. Multimediální objekty – znamenají všechny druhy digitálního obsahu multimediální/zábavní povahy, které nejsou poskytovány na hmotném médiu, včetně digitálních produktů, které mohou být dostupné na Službách, včetně: tapet, grafiky, hudby / Mp3, videa atd. Multimediální objekty obsahovat materiály chráněné zákonem, včetně autorských práv a práva průmyslového vlastnictví, zejména: ochranné známky a díla. Ustanovení týkající se multimediálních objektů se přiměřeně vztahují i ​​na další obsah, pokud je na Webu dostupný v souladu s čl. II odst. 1 Řádu, pokud Řád nebo jejich charakteristiky neurčují jinak. Stažení multimediálního objektu a přístup na web je možný přímo z webu potvrzujícího aktivaci služby.

Pro využívání multimediálního obsahu přijatého na webových stránkách je nutné připojení k internetu. Poplatky za přenos dat nejsou zahrnuty v poplatku za přístup na Webové stránky. V případě, že používání Webu vyžaduje ze strany Uživatele stahování dat pomocí GSM přenosu, budou tyto poplatky účtovány Provozovatelem v souladu s aktuálním ceníkem smluvního Provozovatele.

II.9.e. Uživatel – zletilá fyzická osoba užívající Webové stránky na základě těchto Pravidel, přičemž osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům mohou Web používat se souhlasem svého statutárního zástupce a osoby bez právní způsobilosti, pokud jednají jejich jménem jako zástupce statutární.

II.9.f. WAP (Wireless Application Protocol) – znamená mezinárodní standard pro doručování internetových zpráv a poskytování pokročilých telefonních služeb prostřednictvím mobilních telefonů a jiných digitálních terminálů.

II.9.g. Operátor – znamená telekomunikační podnik ve smyslu zákona o telekomunikacích, který vykonává podnikatelskou činnost spočívající v poskytování veřejných telekomunikačních sítí, doprovodných zařízení nebo poskytování telekomunikačních služeb, pro které je účastníkům k dispozici Služba.

10. Multimediální objekty zpřístupněné Uživateli jako součást Webových stránek jsou digitálním obsahem, který není uložen/dodán na hmotném médiu.

III. REGISTRACE A PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ

1. Za účelem používání Webu by měl Uživatel provést příslušnou objednávku / registraci na Webu nebo WAPu (dále jen „Aktivační stránka“), na kterou bude Uživatel přesměrován. Uživatel si musí přečíst obsah uvedený na Aktivační stránce a postupovat podle pokynů na ní uvedených. Registrace na webové stránce znamená souhlas s pravidly a zásadami ochrany osobních údajů.

Ihned po zadání objednávky se Uživateli zobrazí stránka s potvrzením objednávky s možností přejít přímo na portál.

Kromě toho v případě předplacené služby / opakovaného přístupu obdrží Uživatel ihned po registraci na webovou stránku uvítací zprávu potvrzující, že registrace na přístupovou webovou stránku byla úspěšně dokončena, podmínky webu, cena a pokyny o tom, jak web deaktivovat.

2. Uživatel jako součást Webových stránek obdrží neomezený digitální obsah na https://tapzzi.com/, specifikovaný v čl. II odst. 1 Pravidel.

Jedná se o týdenní předplacenou službu, která se automaticky prodlužuje, dokud ze Služby neodstoupíte. Cena za přístup ke službě předplatného je 99 Kč hrubého za týden (1 poplatek 99 Kč) hrubého za týden. Poplatek bude účtován v týdenních intervalech od okamžiku aktivace Služby.

Poplatek bude připsán na účet Uživatele u jeho Provozovatele (předplacený telefon) nebo odečten z prostředků účtu (předplacený telefon).

K používání multimediálního obsahu přijatého v rámci předplatného je vyžadováno připojení k internetu. Poplatky za přenos dat nejsou zahrnuty v poplatku za přístup na Webové stránky. V případě, že používání Webu vyžaduje ze strany Uživatele stahování dat pomocí GSM přenosu, budou tyto poplatky účtovány Provozovatelem v souladu s aktuálním ceníkem smluvního Provozovatele.

3. V rámci Registrace před aktivací Webu způsobem popsaným v odst. 1 písm. 1 výše, poskytne Pořadatel Uživateli na Webu nebo WAPu následující informace a možnosti:

III.3.a. Pořadatel poskytne Uživateli alespoň informace týkající se:

III.3.a.i. hlavní vlastnosti (předmět) Webu a způsob komunikace s Uživatelem,

III.3.a.ii. označení Pořadatele jako podnikatele,

III.3.a.iii. poplatky za jednorázový přístup a/nebo předplatitelskou službu

III.3.a.iv. dobu trvání smlouvy a možnost kdykoli odstoupit od webové stránky

a to bez dalších poplatků a způsobu jeho deaktivace;

III.3.b. Na stránce Aktivace bude Uživatel požádán, aby potvrdil, že Uživatel:

III.3.b.i. je si vědom toho, že s objednáním Webu je spojena povinnost platby prostřednictvím účtu mobilního telefonu Uživatele;

III.3.b.ii. přečetl obsah těchto Pravidel pořadatele a výslovně je přijímá

III.3.b.iii. přečetl a výslovně přijímá podmínky mobilního operátora

III.3.b.iv. souhlasí s okamžitým zahájením / dodáním služby před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, v důsledku čehož ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, na které by jinak měl právo (oddíl V);

4. Poté, co Uživatel výslovně potvrdí prohlášení uvedená v odst. b) výše a po aktivaci Webových stránek způsobem popsaným v odstavci 1 výše,

V případě předplacené služby / opakovaného přístupu obdrží uživatel navíc ihned po registraci na Webovou stránku zdarma uvítací zprávu potvrzující, že registrace ke službě přístupu byla úspěšně dokončena, s cenou za týden a pokyny, jak deaktivaci Webu a odkaz na tato Pravidla, který potvrzuje uzavření smlouvy ohledně Webu a souhlas s doručováním digitálního obsahu za okolností, které vedou ke ztrátě práva na odstoupení od smlouvy. Uživatel také získá první placený přístup na WEB / WAP stránky, odkud si bude moci v rámci předplatného stahovat nabízené Multimediální objekty.

5. Vyžaduje-li používání dané Webové stránky vybavení (včetně telefonu) se specifickými funkcemi, pokud Multimediální objekty nebudou interoperabilní s určitými typy telefonů a v jiných situacích tohoto typu týkajících se funkčnosti digitálního obsahu nebo jejich interoperability s telefonu nebo jiného zařízení či softwaru, poskytne Pořadatel Uživateli v tomto ohledu jasné informace na Webu nebo WAPu.

6. Předplatitelskou službu lze kdykoli deaktivovat zasláním SMS s textem STOP TAPZZI na speciální číslo uvedené na webové stránce nebo WAPu a v SMS zprávě zaslané Uživateli po aktivaci webové stránky.

IV. POPLATKY ZA SLUŽBU TAPZZI

Za získání přístupu v rámci jím aktivovaných Webových stránek je Uživateli účtován poplatek v souladu s výše uvedenou frekvencí.

IV.1.a. SMS zprávu o deaktivaci Webu lze odeslat pouze z čísla MSISDN Uživatele, ze kterého byl Web aktivován nebo které bylo poskytnuto na Webu či WAPu v rámci registrace.

IV.1.b. Poplatky vybírají Provozovatelé. Způsoby a platební podmínky závisí na obsahu smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb mezi Uživatelem a Provozovatelem a řídí se ustanoveními takové smlouvy.

IV.1.c. Poplatek za Webové stránky nezahrnuje poplatky za připojení WAP, pokud používání Webu vyžaduje, aby Uživatel stahoval data pomocí WAP přenosu. Poplatky za připojení WAP budou Provozovatelem účtovány k poplatkům za Webové stránky dle aktuálního ceníku daného Provozovatele.

V. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy o poskytování Webu do 14 dnů bez udání důvodu. Tato doba se počítá ode dne uzavření smlouvy.

2. Uživatel však ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, pokud:

V.2.a. Pořadatel nedodal potvrzení o uzavření smlouvy o poskytování Webu na trvanlivém nosiči

V.2.b. Uživatel požaduje okamžité zahájení / dodání služeb digitálního obsahu Webu před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a Pořadatel informuje Uživatele, že v takovém případě Uživatel ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

VI. DALŠÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A SLUŽEB TAPZZI

1. Aby Uživatel mohl používat Webové stránky a stahovat Multimediální objekt (nebo používat jiný obsah dostupný na Webu), měl by:

VI.1.a. zajistit, aby telefon, na kterém má být Multimediální objekt vyzvednut, stažen nebo přehrán Uživatelem, byl správně nakonfigurován (zejména má možnost přenosu dat a příjmu WAP Push zpráv);

VI.1.b. před stažením daného multimediálního objektu se ujistěte o kompatibilitě (interoperabilitě) multimediálního objektu s modelem telefonu, na kterém má být objekt vyzvednut, stažen nebo přehrán, a pokud má webová stránka v tomto ohledu omezení, budou jasně označeny Uživateli před objednáním Webu;

VI.1.c. zajistit, aby měl telefon Uživatele dostatek volné paměti potřebné pro stažení, instalaci a přehrávání Multimediálního objektu zvoleného Uživatelem.

2. Uživatel, který získá Multimediální objekt jako součást Webu, má právo Multime používat

dia Object ke stažení multimediálního objektu zpřístupněného jako mobilní soubor do mobilního telefonu nebo jiného koncového zařízení, jak je uvedeno v čl. II odst. 3 Řádu a jeho záznam do paměti zařízení pro opakované přehrávání na dobu neurčitou nebo určitou v závislosti na zvoleném Objektu (v případě časových omezení nebo jiných než uvedených přímo v Řádu jsou však specifikována v popis daného multimediálního zařízení a v informacích poskytnutých Uživateli podle článku III (5) (1) Pravidel). Uživatel získává právo používat Multimediální objekty pouze pro osobní potřebu (tj. pro použití osobou, které jsou Webové stránky poskytovány). Výše uvedené znamená zejména, že je nepřípustné využívat Multimediální objekty ke komerčním účelům, včetně jejich použití pro potřeby obchodní činnosti, dalšího prodeje nebo jiných forem zpřístupnění třetím osobám, a to v rozsahu přesahujícím povolené použití uvedené v ustanoveních zákona o autorském právu a právech souvisejících.

VII. KVALITA SLUŽBY A REKLAMACE

1. Organizátor zajišťuje, že Webová stránka včetně Multimediálních objektů bude Uživateli zpřístupněna řádným a bezvadným způsobem.

2. Organizátor odpovídá za řádnou realizaci Webu ve smyslu občanského zákoníku.

3. Reklamace Pořadatel posuzuje neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne přijetí. Reklamaci podávejte e-mailem na e-mailovou adresu: [email protected] nebo písemně na adresu sídla společnosti s poznámkou “Reklamace – Tapzzi”. V případě dotazů je k dispozici linka důvěry 844 444 484.

4. Pro zlepšení procesu podávání a projednávání stížností by stížnost měla obsahovat číslo MSISDN, krátký popis problému, který je základem stížnosti, a údaje Uživatele umožňující kontakt s ním (včetně jeho jména, příjmení, poštovní adresy popř. emailová adresa).

5. Pořadatel odpoví na stížnost Uživatele na e-mailovou adresu nebo poštovní adresu dříve uvedenou Uživatelem ve stížnosti.

6. Pořadatel neposkytuje poprodejní služby.

7. Organizátor prohlašuje, že dodržuje Kodex správné praxe pro bezpečné používání mobilních telefonů, jehož obsah je dostupný na http://www.gsma.com/gsmaeurope/wp-content/uploads/2012/04 /polandcoc.pdf

8. Pořadatel nestanoví v souvislosti s objednávkou a využíváním Služeb MT povinnost složení zálohy či poskytnutí jiných finančních záruk.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pravidla jsou k dispozici v kanceláři pořadatele a na webových stránkách https://tapzzi.com/.

2. Pořadatel bude z důvodu fungování Stránek uchovávat ve svých databázích MSISDN číslo mobilního telefonu, ze kterého byl hovor uskutečněn, po dobu vyžadovanou příslušnými ustanoveními zákona, a to zejména po dobu umožňující zvážení stížností nebo jiných nároků týkajících se webových stránek. Organizátor nemůže identifikovat Uživatele prostřednictvím jeho čísla MSISDN.

3. Pokud Uživatel poskytne osobní údaje, budou tyto Pořadatelem zpracovávány v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními o ochraně osobních údajů, včetně ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Správcem osobních údajů Uživatelů je Pořadatel. Tyto údaje může jménem správce zpracovávat také společnost DIMOCO Carrier Billing GmbH se sídlem v Brunn am Gebirge, Campus 21, Europaring F15 / 302, 2345 Brunn am Gebirge, Rakousko. Údaje Účastníků budou zpracovávány v rozsahu a za účelem nezbytným k poskytování Webových stránek (včetně projednání reklamace) a po dokončení Webových stránek budou smazány, nebude-li potřeba uchovávat některé údaje po delší dobu. než jsou webové stránky poskytovány, vyplývají z právních ustanovení. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Uživatelé jsou primárně oprávněni svá data kontrolovat a opravovat, stejně jako požadovat jejich odstranění. Pokud Účastník požaduje odstranění nebo opravu svých osobních údajů, může tak učinit zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: [email protected], a to včetně žádosti s číslem MSISDN v obsahu. Takovou žádost lze rovněž zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II odst. 1 těchto Pravidel.

4. Spory ze smlouvy o poskytování Služeb budou projednávány příslušným obecným soudem. V případě souhlasu Uživatele a Organizátora lze spor řešit mimosoudní cestou, zejména lze věc předložit stálému smírnému spotřebitelskému soudu, na kterém se strany dohodnou.

 

EnglishDutchArabicCzechFrenchGermanGreekPolishPortugueseSlovakSlovenianSpanishSwedish